١٠ نكته تكنيكی سنگنوردی داخل سالن

یادگیری تکنیک های مورد نیاز در هر ورزشی لازم و ضروری است. سنگنوردی نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. سنگ نوردان برجسته با استفاده از قدرت صعود نمی کنند بلکه این تکنیک ها و حرکات سنگنوردی است که به آن ها کمک می کند تا بهترین صود را داشته باشند. اگر شما هم علاقه مند به ورزش سنگنوردی هستید با یادگیری تکنیک های اصولی و به کار بستن آن ها می توانید در این رشته موفقیت بیشتری را کسب نمایید. در این مقاله از قله به 10 نکته تکنیکی سنگنوردی داخل سالن خواهیم پرداخت. در ادامه با قله همراه باشید.
١٠ نكته تكنيكی سنگنوردی داخل سالن
١ـ مهارت های استفاده از پا

يكی از بهترين زمان ها برای تمرين مهارت پا در سنگنوردی وقتی است كه در حال گرم كردن برای اولين صعود خود هستيد. بر روی زمين صاف می توانيد كاملا برای پيداكردن هر يك از جای پاهايتان تمركز كنيد و اين كار الگوی مناسب را برای بقيه فصل تمرينی شما ايجاد خواهد كرد. هم چنين با توجه به تداوم چالش ذهنی كه در اثر اين تمرين به وجود می آيد، خستگی ذهنی ناشی از گرم كردن نيز در شما كاهش می يابد . به آهستگی هر يك از پاهايتان را پايين آورده و در حالی كه برای قرارگيری در بهترين وضعيت تصميم می گيريد آن را برای يك لحظه بالای گيره مورد نظرتان نگاه داريد. به آرامی و بدون اينكه پايتان به سطح بالايی گيره (ديواره) كشيده شود آن را بر روی گيره قراردهيد. تلاش كنيد نيازی به تنظيم مجدد پا ، يا امتحان بيش از اندازه گيره های پا نداشته باشد. اين تمرين را با سرعت بيشتر و به صورت خودكار، به عنوان گرم كردن پيشرفته انجام دهيد.
٢ـ وضعيت اصلی بدن در شيب های منفی


الگوی حركت در شيب های منفی با الگوی حركت در ديواره های عمودی كاملا متفاوت است. شيوه ای كه ما برای صعود ديواره های كوتاه و عمودی ياد می گيريم استفاده از پاها به شكل موازی است- مثل زمانيكه از يك نردبان بالا می رويم – ولی اين روش در هنگام حركت بر روی شيب های منفی باعث مشكلات گوناگونی می شود. با پاهای موازی ، شما مجبور خواهيد بود به دست هايتان فشار فوق العاده زيادی بياوريد و پيوسته احساس عدم تعادل خواهيد داشت. برای برطرف كردن مشكل با پاهايتان به سمت ديواره بچرخيد و دست هايتان را صاف كنيد. راه انجام اين كار اين است كه گام هايتان را از خط ميانی بدن جلوتر برده و گيره سمت چپ خود را با لبه بيرونی پای راست (يا برعكس گيره سمت راست را با لبه بيرونی پای چپ) بگيريد. سپس می توانيد پای آزادتان را در مقابل ديواره به شكل صاف شده بگيريد تا يك سه پايه پايدار با پا و دست هايتان تشكيل دهيد. هربار كه می خواهيد به گيره ای برسيد می توانيد به جای اينكه همه تلاش خود را با دست ها انجام دهيد با حركت چرخشی بدن به اين كار كمك نماييد. اين باور عمومی كه برای حركت در شيب های منفی به دستان نيرومندی نياز داريد افسانه ای بيش نيست – اگر اين حركت را با ترتيبی درست انجام دهيد ممكن است به ندرت نياز به خم كردن دستان خود داشته باشيد.
٣- استفاده از پای تعادل (حرکت پرچم)


اگر قادر به استفاده از كناره های بيرونی بدنتان برای گرفتن وضعيت درست بر روی شيب منفی نبوده و با پاهای موازی احساس عدم تعادل می كنيد ، دو انتخاب ديگر برای اصلاح وضعيت خود داريد: ابتدا به سادگی تعويض پا كرده و بر روی لبه ی خارجی پای ديگرتان قرار بگيريد، ولی تعويض پا می تواند احساس ناپايدار بودن را بوجود آورد و ممكن است تشخيص دهيد كه در سريع ترين زمان پس از رسيدن به گيره ، نياز به برگرداندن پاهايتان به جای اوليه اش داريد. انتخاب هوشمندانه اين است كه به سادگی با بالا آوردن پای دوم تان ، در يك وضعيت متعادل قراربگيريد (حالت پرچم به پايتان بدهيد) ، به گيره مورد نظر مسلط شده و سپس از حالت تعادل خارج شويد. اگر گيره پای تان بالاست می توانيد با بردن پای آزاد به پشت پای فعال به گيره مسلط شويد و يا اگر گيره پای پايينی داريد با آوردن پا به داخل پای فعال اين كار را انجام دهيد. توجه داشته باشيد به اين دليل كه استفاده از ”پای تعادل داخل” به شما امكان چرخش به سمت ديواره را می دهد، اين نوع چرخش انتخاب مؤثرتری خواهد بود.
٤- حرکت ديناميک بر روی شيب منفی

سرعت و زمان بندی دو متغيير بسيار مهم در حركات ديناميك می باشند. هر چقدر كه خود را سريع تر به بالا بكشيد قادرخواهيد بود نيروی جنبشی (اندازه حركت يا اينرسی) بيشتری را در ”نقطه اوج” به دست آوريد ”)نقطه اوج” لحظه بی وزنی است كه در كسری از ثانيه و در بالاترين و انتهايی ترين نقطه يك حركت ديناميك بوجود می آيد). به جای اينكه تنها با كشش دست ها ، خود را به بالا پرتاب كنيد اين كار را با پا و ران هايتان انجام دهيد. پس از اين كار بايد هماهنگی لازم را بين كشش رو به بالای دقيق و نقطه اوج حركت خود بوجود آوريد- در صورتی كه شما خيلی كند هستيد تمام نيروی جنبشی تان ازدست خواهد رفت. اشتباه رايج ديگر اين است كه لحظه حركت دست ها فشار از روی گيره های پا برداشته می شود، به ويژه هنگامی كه گيره های پا ضعيف و كوچك باشد. هنگام انجام حركت ديناميك تمركزتان را بر روی پاهايتان حفظ كرده و همواره به بدنتان آموزش دهيد تا حالت كشش زياد به خود بگيرد. روی شيب های منفی بايد به جای فشار آوردن به پاها آن ها را بكشيد. كفش هايی كه پنجه آنها به سمت پايين خميده است به شما كمك می كند تا از پاهايتان مانند يك چنگال استفاده كنيد. اگر برای چسبيدن به گيره هدف مشكل داريد در وضعيت قرارگيری تان تقلب كرده و گيره را به شكل آويزان قراردهيد تا وضعيت قرارگيری را فراگرفته و اعتماد به نفس لازم را به دست آوريد. مفصل ران شما بايد به صورت شاقولی و پايين تر از گيره قراربگيرد تا چرخش خارجی به حداقل خود برسد. اگر شما واقعا يك سنگنورد ايستا یا static هستيد گيره های دو دست ديناميك را كه بر روی ديواره ای با شيب منفی ملايم قراردارد در حالی كه پاهايتان بر روی گيره های پای خوب است امتحان كنيد تا ترتيب و زمانبندی اجرای حركت را فرا بگيريد.
٥- رها شدن پاها از گيره

در شيب های منفی هميشه بهتر است كه از جداشدن پاهايتان از گيره بپرهيزيد ولی گاهی اوقات شما هيچ حق انتخابی نداريد. رمز كار اين است كه يك پا را پيش از پای ديگر از روی گيره برداريد تا شدت چرخش را كاهش دهيد. درحالی كه داريد می چرخيد كمر خود را خم كنيد ، يكی از پاهايتان را به پشت خم كرده و پای ديگر را در جلوی خود نگاه داريد. عضلات پشت را تا حد امكان منقبض كنيد تا بتوانيد چرخش را از بين ببريد. سعی كنيد نيروی حركتی خود را در جهت عكس چرخش استفاده كنيد تا به برگرداندن پاهايتان بر روی گيره كمك كند. با هدف گيری درست در اولين تلاش پاهايتان را در جای خود قراردهيد ، چراكه تلاش مجدد باعث به هدر رفتن جدی انرژی خواهد شد.
٦- استفاده از حجم بر روی ديواره های صعود


حجم ها مكمل های مهم و جديدی هستند كه امروزه به ديواره های سنگنوردی اضافه شده اند، ولی بيشتر سنگنوردان اولين رويارويی خود را با آن كاری نسبتا ترسناك می دانند. حجم ها می توانند ديواره را بسيار شيب دارتر جلوه دهند و اغلب با پيچش های طاقت فرسا و يا گيره های معكوس و مايل پوشيده شده است. ولی اين حجم ها می توانند با استفاده از نكات زير مهار شوند: ابتدا يك مرحله كاملا به عقب برگرديد تا گيره پنهان شده در بالای قسمت نامشخص حجم مورد نظر را ببينيد، كناره های حجم را برای پيدا كردن گيره های جانبی ، و بخش پايينی حجم را برای يافتن گيره هايی كه در زير آن قراردارند به دقت كنترل كنيد. به دنبال علامت يا خطی از پودر بگرديد ، ولی اگر اثری پيدا نكرديد نقطه مبنايی را برای خود قرار بدهيد تا اگر گيره خارج از محدوده حركت تان بود بتوانيد محل آن را از قسمت پايينی حجم حدس بزنيد. وقتی در حال برنامه ريزی حركت تان هستيد به صورت سه بعدی فكر كنيد، با كف دستتان بررسی كنيد و سپس پل خود را به سوی گيره بعدی بسازيد. فقط در قسمت صاف حجم موردنظر و فقط به عنوان آخرين چاره آويزان شويد و به جای فكر كردن در مورد گرفتن بخش های جانبی حجم، آنها را به صورت نيشگونی يا ناخنی بگيريد و يا از انتهای گيره به صورت نيشگونی استفاده كنيد. اگر دو حجم نزديك به هم به نظر برسند ممكن است لاخ كردن قسمتی از بدن و يا لاخ زانو در بين آنها نيز امكان داشته باشد. از كشيدن بدن برای حركت بر روی يك حجم خودداری كنيد و از قاب كردن پاشنه و پنجه برای جلوگيری از حركت آونگی و سقوط استفاده كنيد. در صورت امكان سعی كنيد بدن تان را در بالای حجم جمع كرده و با استفاده از ساده ترين زاويه آن استراحت كنيد.
٧- گيره های اصطكاکی
درست است كه داشتن پنجه های قوی در استفاده از گيره های اصطكاكی بسيار كمك كننده است ولی تكنيك نيز نقش خيلی بزرگی در گرفتن اين نوع گيره ها ايفا می كند. در صورت امكان ابتدا سطح گيره را برای پيدا كردن بهترين بخش آن امتحان كنيد. برای داشتن حداكثر تماس با گيره ، هدف گذاريتان را انجام داده و دست خود را درگير وضعيت نماييد. انگشت شست نقش بسيار مهمی را داراست- سعی كنيد پايين يا زير گيره را به روش نيشگونی بگيريد يا سه انگشت خود را در بالا و انگشت كوچك خود را در كنار گيره قراردهيد. اگر عمق گيره اصطكاكی مورد نظر كمتر از دوبند انگشت است و يا دارای فرورفتگی يا برآمدگی ناچيزی است گيره را با انگشتان جمع يا نيمه جمع بگيريد. سعی كنيد تا حد ممكن مچ خود را سفت و محكم نگاه داريد. مركز ثقل خود را در زير گيره و در هر دو سطح هندسی(افقی و عمودی) به صورت عمودی نگاه داريد. اگر پيش از رسيدن به يك سطح جانبی به گيره اصطكاكی آن دست پيداكرديد قبل از اينكه سعی كنيد بر روی آن وزن بياوريد لگن خاصره خود را به سمت جلوی آن هدايت كنيد. تا حد امكان هميشه در پايين ترين سطح از گيره باقی بمانيد. قرارگرفتن هر دو پا در يك سطح و ارتفاع معمولا روش مناسبی نيست ، چرا كه اين كار شما را مجبور خواهد كرد تا بدن تان را بيش از حد بالا بياوريد و از تعادل خارج شويد. به جای آن ، يكی از پاهای تان را از روی گيره برداريد و برای حفظ تعادل آن را به صورت پرچم نگاه داريد. بدن خود را محكم و كشيده نگاه داشته و حركات تان را ملايم و نرم ، و به آرامی انجام دهيد. و بالاتر از همه اينها – تلاش و كوشش خود را حفظ كرده و ادامه دهيد . شما هيچگاه در استفاده از گيره های اصطكاكی ماهر نمی شويد مگر اينكه با آنها درگير شويد.
٨- شروع صعود از حالت نشسته


بسياری از سنگنوردان ، به ويژه افراد قد بلند يا كسانی كه بدنی غير منعطف دارند شروع صعود از حالت نشسته را در تنگنا و تحت فشار بودن می دانند. هميشه سعی كنيد از لبه بيرونی پای تان برای گرفتن گيره پای استفاده كنيد و حركت تان را در حالی آغاز كنيد كه بر خاف وضعيت نشستن قورباغه ای كه در آن هر دو زانوها چرخش خارجی دارند و ران ها موازی يكديگرند ، ران هايتان زاويه ای ٩٠ درجه با ديواره بسازد. تا حد امكان باسن خود را به ديواره نزديك كنيد و سعی كنيد در صورتی كه گيره شروع دست به شما اجازه می دهد برای فاصله گرفتن از زمين در وضعيت دولفر قرار بگيريد. بدن خود را به سمت عقب تاب دهيد و سعی كنيد برای كمك به نيروی پرتابی رو به بالای تان نيروی جنبشی(اينرسی) توليد كنيد. تكنيك ويژه و هوشمندانه اين است كه يكی از زانوهايتان را در بالای زمين تاب داده و با اين كار به سمت هدف بعدی حمله كنيد. اين به طور كلی پذيرفته شده است كه شما مجاز به فشار دادن زمين با يك دست نيستيد ولی هيچكس در مورد زانوها چيزی نگفته است.
٩- مسير خوانی


توانايی برنامه ريزی برای يك مسير از روی زمين يك مهارت ضروری در صعودهای ورزشی است. زمان اختصاص داده شده بر روی زمين ، زمان و انرژی است كه در هنگام صعود ذخيره می شود، با اين وجود بسياری از سنگنوردان اين فرصت را از بين می برند. مهارت مسيرخوانی شما به مقدار بسيار زيادی با تمرين بهبود می يابد. بهترين خط مشی اين است كه مسيرخوانی را به بخش هايی تقسيم بندی كنيد كه متناسب با درجه سختی مشخصی باشد كه شما مايل به صعود آن هستيد. برای مثال يك مسير ساده تنها احتياج به يك مسيرخوانی سريع سطح ١ دارد، درحالی كه سخت ترين مسير ديداری كه مايل به صعود آن هستيد سزاوار يك تجزيه و تحليل كامل سطح ٣ است.
سطح ١ : شناسايي همه گيره ها
    مسير را از زوايای مختلف و از فاصله دور مشاهده كنيد.
    به دنبال گيره های پايی كه به صورت كاملا باز قرارگرفته اند باشيد.
سطح ٢ : توالي حرکت دست ها
    اطراف ديواره حركت كرده و با ديدن زوايای مختلف بخش های خوب هر گيره را مشاهده كنيد.
    به پايان مسير توجه ويژه ای داشته باشيد.
    برای تشخيص گيره ها به دنبال اثر پودر بر روی آن ها بگرديد(ولی مراقب علائم اشتباه باشيد).
    گيره های سائيده شده بدون پودر تقريبا بدون شك گيره پا هستند.
    حالت های مختلف را برای عبور از قسمت های گيج كننده و مبهم (درذهنتان) ثبت كرده و هنگامی كه به آن رسيديد تصميم گيری كنيد.
    مراقب نقاط استراحت مانند استراحت های پا باز ، استراحت پاشنه ، استراحت با استفاده از قفل كردن زانو و … .
    برای اينكه از كدام ها گيره اسلينگ خود را بياندازيد برنامه ريزی كنيد.
    هر يك از اين موارد را يك بار به شكل آهسته انجام دهيد و سپس (بسيار مهم) مجددا آن را انجام دهيد.
سطح ٣ : توالي حرکت دست و پا
مانند آنچه در بالا گفته شد ، ولی برای بار سوم مسير را مرور كنيد و توالی حركت پاهايتان را برنامه ريزی كنيد. فقط سنگنوردان با تجربه تر بايد به اين كار مبادرت ورزند.
-هميشه سعی كنيد پس از صعود مجددا مسير را مرور نماييد تا ببينيد كدام حركت را درست و كدام يك را اشتباه حدس زده بوده ايد.
١٠- اشتباهات تكنيكی رايج در صعود سرطناب داخل سالن سنگنوردان مبتدی تا متوسط

   
كشيدن يا ضربه زدن پا به ديواره.
گرفتن گيره های پا بالاتر از حد طبيعی و يا گرفتن گيره های پا بيش از اندازه لازم( نه برای تمرين تكنيك پا).
گرفتن گيره های دست بيش از تعداد لازم و كشش بدن بيش از اندازه.
اختصاص زمان بسيار زياد برای جستجوی گيره دست به جای جستجوی گيره پا.
دست های جمع و پاهای موازی بر روی شيب های منفی.
حركت های ناگهانی و جهش های خارج از تعادل بر روی شيب های منفی.
اشتباهات آشكار در انتخاب توالی گيره دست.
عدم توانايی در انجام حركات ديناميك.
كشش بيش از حد بدن برای انداختن طناب به داخل اسلينگ و انداختن اشتباه طناب در حمايت ميانی.
تكان ندادن دست در هنگام استراحت بر روی گيره و هنگامی كه عضلات دست خسته است.
خيلی آهسته بودن و حركت كردن.
جا گذاشتن و عدم اتصال طناب به حمايت های ميانی يا مردد بودن در انجام اين كار.
سنگنوردان متوسط تا پيشرفته
    امتحان بيش از حد يا جابجايی زياد پاها بر روی گيره.
    اشتباه در توالی حركت پاها.
    تعويض پای دوباره به منظور استفاده از لبه بيرون پا(به جای استفاده از پای تعادل و حركت پرچم)
    تعادل نداشتن پاهايی كه به صورت درست بر روی گيره قرارنگرفته اند.
    قرارگيری پاها به صورت ضربدری به جای قرارگيری درست آنها در وضعيت مطلوب.
    حركت آونگی پاها پس از حركات ديناميك به علت كشش كم بدن.
    استفاده ضعيف از انرژی جنبشی(اينرسی يا اندازه حركت) برای انتقال روان بين وضعيت های مختلف.
    اعمال نيروی كم در انجام حركات ديناميك ، هنگام خستگی دست ها.
    رها شدن بی دليل پاها (سنگنوردان پرقدرت).
    رها شدن پاها به علت كمبود كشش بدن(سنگنوردان ضعيف).
اصلاح چند باره وبيش از حد گيره گرفتن با دست.
عدم تكان دادن دستی كه می خواهد حركت بعدی را انجام دهد و يا اسلينگ را بياندازد برای استراحت بهتر.
فراموش كردن جنبه های مختلف توالی حركتی كه از قبل برنامه ريزی كرده ايم.
قرار دادن آهسته پا در وضعيت مناسب در حين عبور از بخش دشوار مسير.
ضعف در استفاده از حالت های مختلف گيره گيری دست ها يا عدم توانايی در تعويض دست برای كاهش خستگی.
عدم رعايت استيل و تكنيك های عمومی سنگنوردی بر روی قسمت های بالايی مسير.
نوشته : نيل گرشام
ترجمه : محسن مختاريان
منبع : canyonstore.ir


#معرفی قله #سماسوس #کوهنوردی #قله
معرفی قله سماسوس
قله سماموس یا قله سمام نام قله‌ایست که، مرتفع‌ترین قلهٔ مشرف به دریای خزر و بلندترین قلهٔ گیلان است. در این بخش از قله به معرفی قله سماسوس خواهیم پرداخت. در ادامه با قله همراه باشید.
#آسیب در کوهنوردی #آسیب مفاصل در کوهنوردی #آسیب زانو در کوهنوردی #آسیب شناسی در کوهنوردی
آسیب های شایع در کوهنوردی
کوهنوردی یک ورزش مفرح است که در تمام گروه های سنی بخصوص افراد میانسال طرفداران بسیار زیادی دارد. یکی از مزایای این ورزش این است که نیاز به مهارت خاصی ندارد و هر کسی در هر سنی قادر به انجام آن است. با این حال، کوهنوردی می‌تواند باعث آسیب های جدی در عضلات و مفاصل شود. در این مقاله شما را با آسیب های شایع در کوهنوردی آشنا می‌کنیم. در ادامه با قله همراه باشید.
#روستای سوباتان #گیلان #جاذبه های گردشگری سوباتان #گردشگری در گیلان #جاذبه های زیبای تالش
معرفی روستای زیبای سوباتان
سوباتان از روستاهای بی نظیر و زیبا در گیلان است که جاذبه های بسیاری برای گردشگران دارد همچنین گیاهان دارویی و غذاهای محلی خوشمزه ای را دارا می باشد. در فاصله ای نه چندان دور از تالش روستایی زیبا و چشم نواز که گویا تا به حال دست هیچ بشری به آن نخورده به نام سوباتان قرار دارد مسیر این روستا بسیار زیبا و چشم نواز است که دل هر رهگذر و بیننده ای را می رباید؛ شروع مقصد از تالش می باشد ،سوباتان در شمال غربی تالش قرار دارد. برای آشنایی بیشتر با این روستای زیبا و رویایی در ادامه با قله همراه باشید.
#آرامش در زندگی زناشویی #مهارت های زندگی زناشویی #رفتار صحیح زندگی زناشویی #موفقیت در زندگی زناشویی
رمز و راز آرامش در زندگی زناشویی چیست؟
برای داشتن یک ازدواج موفق فقط عشق کافی نیست! شاید از دید جوانان عشق و علاقه و دوست داشتن بیش از حد دلیل بر یک زندگی موفق باشد اما کافی نخواهد بود. شاید عشق و علاقه چند ماه اول زندگی به کارتان بیاید ولی زمانی که زندگی در روال عادی خود قرار گرفت و همه چیز برای شما تکراری و یکنواخت شد آن وقت مشکلات جدید شروع خواهند شد. اما نگران نباشید چرا که شما با داشتن مهارت های کافی خواهید توانست بر مشکلات غلبه کنید و زندگی شاد و پر از آرامش را تجربه نمایید. در این مطلب مهارت های لازم برای داشتن یک زندگی سرشار از آرامش و شادی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. برای کسب مهارت های آرامش در زندگی در ادامه با قله همراه باشید.
#پنیرپیتزا #مزایای پنیرپیتزا #مضرات پنیرپیتزا #انواع پنیرپیتزا
مزایا و مضرات پنیرپیتزا
با شنیدن نام پنیرپیتزا یاد انواع فست فودهای خوش مزه در ذهنمان تداعی می شود! کمتر کسی پیدا می شود که عاشق فست فود و طعم لذیذ پنیرپیتزا نباشد. بیشتر مردم به ویژه کودکان عاشق این خوش مزه ی کش دار هستند. با توجه به این که پنیرپیتزا از شیر تهیه می شود و حاوی کلسیم و انواع ویتامین ها می باشد در کنار این مزیت ها، حاوی چربی بسیار بالایی می باشد به طوری که خوردن بیش از حد آن باعث مشکلات گوارشی و مشکلات قلبی - عروقی خواهد شد. شاید برای شما هم سوال باشد که آیا خوردن پنیرپیتزا مفید است یا مضر؟ در این مطلب در مورد مزایا و مضرات پنیرپیتزا صحبت خواهیم کرد. در ادامه با قله همراه باشید.
#بدنسازی #عضله سازی #غذاهای عضله ساز #بهترین غذاها در بدنسازی
بهترین غذاهای عضله ساز در بدنسازی کدام غذاها هستند؟
اکثر افرادی که در رشته بدنسازی فعالیت می کنند در تلاش هستند تا خیلی سریع بتوانند عضله سازی کنند. برخی از افراد تمرین های بیش از حد، روزانه و پی در پی انجام می دهند تا بتوانند زودتر نتیجه بگیرند و برخی دیگر علاوه بر تمرین های روزانه و سخت، استفاده کردن از مکمل ها را راهکاری برای عضله سازی سریع تر می دانند. اما در کنار این ها باید بدانید که تغذیه صحیح و اصولی کمک زیادی به شما خواهد کرد تا سریع تر به هدفتان برسید. برای ترمیم بدن خود و عضله سازی سریع دانستن اینکه چه غذاهایی برایتان مفید است، بسیار مهم و حائز اهیمت می باشد. در این مطلب فهرستی از غذاهای مفید برای عضله سازی را معرفی خواهیم کرد. قرار دادن این مواد غذایی در رژیم غذاییتان و کسب اطلاعات در این رابطه چیزیست که می تواند نتایج تمرینات شما را به شکل چشمگیری تغییر دهد. برای آشنایی با فهرست غذاهای مفید برای عضله سازی در ادامه با قله همراه باشید.
#سنگنوردی #نداشتن توان لازم برای سنگنوردی #کمبود انرژی بدن
دلایل کمبود انرژی در سنگنوردی
در برخی از روزها هنگامی که از خواب بیدار می شوید احساس کمبود انرژی شدید، ضعف و بی حالی می کنید. احساس می کنید که بدنتان نای انجام هیچ کاری را ندارد و پاهایتان توان تحمل وزن بدنتان را ندارد! چه عواملی باعث چنین اتفاقی در بدنتان شده است؟ اولین چیزی که به ذهنتان می رسد این است که شاید بدنتان درگیر بیماری خاصی شده باشد؟ حال اگر شما در رشته سنگنوردی فعالیت کنید و با چنین حالاتی روبه رو شوید قطعا نخواهید توانست سنگنوردی را با مهارت و انرژی کافی انجام دهید. در این مطلب به دلایل کمبود انرژی بدن و در واقع نداشتن انرژی و توان لازم برای سنگنوردی خواهیم پرداخت. در ادامه با قله همراه باشید.
#غار برفی #ساختن غار برفی #فواید غار برفی #شب مانی در غار برفی #کوهنوردی در برف
غار برفی چیست و چگونه ساخته می شود؟
یکی از کاربردی ترین آموزش های کوهنوردی، آموزش و یادگیری ساختن غار برفی می باشد. کوهنوردانی که علاقه زیادی به کوهنوردی در فصل زمستان دارند حتما باید ساختن یک پناهگاه برفی را یاد بگیرند تا در مواقع ضروری بتوانند برای خود جان پناه برفی دست و پا کنند. یکی از تکنیکهای شبمانی در کوهنوردی و البته بیواک به معنای شبمانی برنامه ریزی نشده برای بقا استفاده از غار برفی است که در صورت اجرای درست می تواند کاملا مفید و نجات دهنده باشد. در این مقاله به ویژگی های لازم برای حفر، گامهای ایجاد، روش استفاده، نکات و همچنین نقاط ضعف غار برفی اشاره کرده ایم. در ادامه با قله همراه باشید.
#پوکی استخوان #وزرش #تناسب اندام #ورزش مضر
ورزش های مضر برای کسانی که پوکی استخوان دارند
پوکی استخوان که امروزه با رژیم غذایی نامناسب و عدم تحرک کافی به شدت میان مردم رواج یافته است و تبدیل به معضلی بزرگ شده است ، این بیماری محدودیت هایی در ورزش ایجاد می کند که در صورت ابتلا به آن باید به آن ها توجه داشته باشید. ورزش های مضر برای پوکی استخوان می توانند یکی از این محدودیت ها باشند که باید رعایت کنید. در این مطلب به معرفی چند ورزش مضر برای پوکی استخوان خواهیم پرداخت. در ادامه با قله همراه باشید.
#پارک جنگلی #النگدره #گرگان #گردشگری #طبیعت گردی #تفریحی
معرفی پارک جنگلی النگدره
پارک جنگلی اَلَنْگْدَره یکی از پارک‌های جنگلی و معروف شمال کشور است. این پارک جنگلی از مناطق نمونه گردشگری ایران و مکان های دیدنی استان گلستان محسوب می‌شود که در پنج کیلومتری جنوب غرب شهر گرگان قرار دارد. پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، پیک‌نیک و دورهمی‌های خانوادگی و دوستانه از جمله تفریحاتی است که می‌توانید در این پارک جنگلی انجام دهید. جاده سلامتی، ایستگاه دوچرخه، خودروهای برقی، زمین‌های بازی و ورزش نیز از جمله امکانات این پارک است. برای آشنایی بیشتر با زیبایی های النگدره در ادامه با قله همراه باشید.
12345678910...
سایر مقالات مفید
نظرات و پیشنهادات شما عزیزان
نام و نام خانوادگی:

عنوان نظر: 

متن نظر: 

کد امنیتی:  

 
نصب اپلیکشن قله
خانه   درباره ما   ورود   عضویت   حریم خصوصی
آمار تعداد نفرات بازدید کننده از سایت قله
بازدید امروز: 3419  نفر
بازدید روز گذشته: 6925  نفر
بازدید هفته: 44455  نفر
بازدید ماه: 187120  نفر
کل بازدید ها: 1352655  نفر
سایت قله مرجع جامع گردشگری ایران به صورت رایگان و شبانه روزی برای همه عزیزان خدمت رسانی  می کند . ما در گروه قله بسیار خوشحال خواهیم شد تا از نظرات و پیشنهادات سازنده شما کاربران عزیز بهره مند شویم همچنین اگر امکان همکاری با سایت قله را داشته باشید می توانید با استفاده از راه های ارتباطی زیر پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید و ما را در ارایه هر چه بهتر خدمات یاری فرمایید.
آدرس ایمیل : info@Gholleh.com    
تلفن تماس:   09960990748،   91692194-021
اینستاگرام: Gholleh_com@
نصب اپلیکشن قله قله را دنبال کنید