نقشه قلههواشناسیاطلاعات قلهارتفاع قله(متر)نام قله 
5588کوه دماوند 1
4848علم‌کوه 2
4811سبلان 3
4584تخت سلیمان 4
4574خرسان جنوبی 5
4566مرجیکش 6
4563کسری داغ 7
4558سیاه سنگ 8
4495کسری داغ 9
4487هفت خان 10
4467هزار 11
4458سیاه گوک 12
4433چالون 13
4428دندان اژدها 14
4421سیاه کمان 15
4415دنا 16
4415شانه کوه 17
4395کالاهو 18
4385قبی 19
4375مورگل 20
4370ماش 21
4360مازیار 22
4359کوه شاه 23
4347آزادکوه 24
4347لاله زار 25
4347سه قپ آسمانی 26
4346خلنو 27
4346لنگری 28
4316ستاره 29
4310میان سه چال 30
4303گردونه کوه 31
4294حوض دال مزکری 32
4290مناره 33
4290قاش مستان 34
4286کرسمی 35
4283بن رود 36
4280برج 37
4266دوخواهران 38
4266کل قدویس 39
4265قزل 40
4241پازن پیر 41
4233کل بلبل 42
4232ابیدر 43
4225شکرلقاس 44
4220خرسچال 45
4219کپیری 46
4219حرا 47
4216هرزه کوه 48
4200کمان کوه 49
4199تل گردل 50
4197لوکوره 51
4195تل گردل 52
4194پوتک 53
4191میشچال 54
4189پالون گردن 55
4188مخروط سر 56
4175کرنا 57
4174زردکوه 58
4174سی چانی 59
4166سرکچال 60
4166نرگس 61
4165سرکوله 62
4158کمر قبله 63
4154سیالان 64
4153سرخرسنگ 65
4149داغ 66
4135سیونزا 67
4125جوپار 68
4123کلون بستک 69
4123تخت خرس 70
4122یخچال 71
4116هرم 72
4108سرماهو 73
4106کل او ارزنی 74
4102سیاه غار 75
4100سنبران 76
4091شورگردن 77
4090شاه البرز 78
4087سه سنگ 79
4086بندالکولی 80
4066دالکولی 81
4065کل اسدخانی 82
4064پلوان 83
4058ناز 84
4053بردآتش 85
4047کهون 86
4045قبله 87
4043شاه شهیدان 88
4041کهنو 89
4039کهار 90
4033چپکرو 91
4031دوبرار 92
4030کل او اسپید 93
4024سوزچال 94
4024کوله 95
4023شیرکوه 96
4020میشینه مرگ 97
4018میشچالک 98
4008گل گل 99
4006حوض دال شمالی 100
4000کلونچی 101
3996وروشت 102
3994انگمار 103
3986کرماکوه 104
3983کاوه 105
3982شاه ورس 106
3978سات 107
3977دوزرده 108
3977شاه شهیدان 109
3969ورزاب 110
3960کندیکان 111
3955گل ریزان 112
3949شاهان کوه 113
3944توچال 114
3938کیخسرو 115
3935چارده منار 116
3931سوتک 117
3926کل برف کاغذی 118
3925نُسُم بویدر 119
3922هفت خان 120
3920میشینه نو 121
3919هفت خوان 122
3915کوه زیارت 123
3914نر کوه 124
3914بشم سردی 125
3913جانستون 126
3910قله بل اقلید 127
3909کوه آتشفشان تفتان 128
3904خرسنگ 129
3901سه چال 130
3901مادر کوه 131
3895گل گهر 132
3892خشچال 133
3885شاهوار 134
3877مهرچال 135
3873سینه زا 136
3863جیر اسبی او 137
3863قله فرعی 138
3861ناظر 139
3859کول لایو 140
3854کرکس 141
3853پیارو کمندان 142
3851اسبی او 143
3851پاشوره 144
3850سرخاب 145
3848شاهنشین 146
3847دوزرده 147
3846اشترانکوه 148
3846لهرا 149
3844سیکنو 150
3842دیو آسیاب 151
3835میرزائی 152
3830گاوگشان(کهکشان) 153
3820خاتون بارگاه 154
3820پسند کوه 155
3816قبله 156
3814سوتک کوچک 157
3811کلاش ویا 158
3807پیرزن کلوم 159
3805زرین کوه 160
3798چارپالون 161
3794امیری 162
3786کول جنون 163
3777ونتار 164
3764کوه جفتان 165
3751شاه تخت 166
3749کرچان 167
3749فیالستون 168
3746آیقار 169
3745چال میشان 170
3737کینو 171
3735کوه تکله 172
3731همایلون 173
3722قله نیزوا 174
3721پروانه 175
3719قزقونچال 176
3717تخت شاه ۲ 177
3716آتشکوه 178
3711لاروسر 179
3702پیارو دره تخت 180
3691تنورکان 181
3687قله سماموس 182
3681شمزار 183
3679سیچال 184
3678قوش گلی داغی(کمال) 185
3674گل زرد 186
3665ارس بازان 187
3648نرگس 188
3647سراب شاه تخت 189
3647بازارک 190
3631سنگنو 191
3629کوه باغ بالا 192
3626قله گَرین 193
3619چال گردن 194
3612چیرو 195
3600اورین 196
3598همهن 197
3597کوه خیبر 198
3594مهر جمال 199
3591چیکادر 200
3591ازنادر 201
3585سیاه بند 202
3581قله صبح 203
3577گردنگاه 204
3576روی دیواره 205
3575الله بند 206
3572گرگ 207
3566لزون 208
3563دونا 209
3563برز 210
3562میشنو 211
3561یخچال 212
3557هزارلا 213
3557سفیداب 214
3557زردسر 215
3551گرمش 216
3546شیخ کوه 217
3541ریزان 218
3539لگه 219
3529کوه پنج پنجه 220
3528سیاه‌سنگ 221
3528کوه سهند 222
3524پیازچال 223
3517ارنگچال 224
3512نورک 225
3501لوارک 226
3500زلیخا 227
3500پازنان 228
3495گلوی 229
3488منار 230
3487نملزور 231
3474اطاق پشت 232
3469پلنگچال 233
3468خرونرو 234
3466کوه زندان 235
3465آبک 236
3465بند سیاه 237
3456دمیرلی 238
3455دیردنگ 239
3449قله اردهال قالهر(دومیر) 240
3442سیاه کیو 241
3425دائم برف 242
3423سولطان داغی 243
3423خاکی 244
3418زنجیربند 245
3418سیاه سنگ 246
3415دالامپر 247
3412گوه سی بل 248
3412شرور 249
3410سبحان الله 250
3399شهیدان دررسی 251
3394شاه پیل کوه 252
3392هاراویل 253
3390سر سیاه غار 254
3389میانرود 255
3388بزمچال 256
3387کوه بزمان 257
3385کوه شانستان 258
3383تیزکوه 259
3364پشت‌بند سنگون 260
3361کوه سناجی 261
3361سیاه پلاس 262
3361فلوک 263
3356قنديل كجكة 264
3356بند لارکرور 265
3353چشمه شاهی 266
3350حوی خانی(شاهو) 267
3345گوچال 268
3344میان لا 269
3335شهباز 270
3334باریک بند 271
3331نظرکوه 272
3329سیاه چال 273
3326اوسر 274
3325آهنگرک 275
3322اسب چر 276
3319کلکچال 277
3318شاهدژ 278
3317جبل بردرش 279
3314هزاربند 280
3311کله شیری الوند 281
3311اسبی کوهک 282
3306قله کوه ولیجا 283
3296ملادم 284
3296بلقیس 285
3296چشمه کنار 286
3295قله شیرباد 287
3292سیاهبند 288
3287کوه سیل 289
3286بزکوه 290
3284شهربانوکشک 291
3282تالون 292
3281فیل زمین 293
3280ساکا 294